Právě se nacházíte: B-English Základní informace » Učební plán

Učební plán

Soukromá Základní škola B-English je škola s výrazně rozšířenou výukou anglického jazyka. Učitelský sbor je tedy obohacen o kvalitní učitele z anglicky mluvících zemí. Vysvědčení vydaná naší školou mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR. Díky vzdělávacímu plánu rozšířenému o anglický jazyk budou mít absolventi velký náskok v anglickém jazyce. Žáci jsou vedeni, aby byli zvyklí používat angličtinu jako nástroj pro další učení. V českém jazyce se zaměřujeme na vlastní četbu žáků, jež považujeme za obzvlášť důležitou. Zvýšená pozornost patří také výchovám – pro nás to nejsou zbytkové hodiny. Klíčová je osobnost učitele, ale také příjemná atmosféra školy. Dítě se musí do školy těšit, neboť základní škola je vstup do školního světa.

Počty vyučovacích hodin vyučovaných předmětů v jednotlivých ročnících

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Čj
Aj
7
+4
7
+4
7
3+1
7
3+1
7
3+1
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace M 4 4 4+1 4+1 4+1
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie In 1
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prv
Vl
1 2 2  
1
2
 
1
2
Umění a kultura Hudební výchova
Výtvarná výchova
Hv
Vv
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2
Celkem hodinové dotace 21 22 24 25 26

Poznámky k učebnímu plánu

Český jazyk a literatura

V 1. ročníku má tento předmět zcela komplexní charakter všech složek; od 2. ročníku je zřetelné členění na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu, literární výchovu.

Vzdělávací obor Dramatická výchova je součástí vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a jeho obsah je rozpracován v tematických plánech.

Učivo vzdělávacího oboru Etická výchova navazuje na učivo naslouchání, mluvený a písemný projev a činnosti s literárním textem.

Anglický jazyk

Výuka v 1. období je založena na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Ve 2. období jde již více o osvojování cizího jazyka jako prostředku dorozumívání a získávání dalších poznatků.

Etická výchova v tomto oboru navazuje na učivo komunikace v běžných každodenních situacích. Anglický jazyk je od prvního ročníku posílen disponibilními hodinami.

Matematika

Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využívání počítačů.

Informatika

Tento předmět je zařazen v 5. ročníku; obsah učiva vychází z teze, že každý žák má základní znalosti a potřebné kompetence používání a ovládání PC z ostatních předmětů již od 1. ročníku. Do předmětu Informatiky je přidáno učivo z finanční gramotnosti.

Prvouka

Obsah je členěn do pěti tematických okruhů. V předmětu Prvouka získávají žáci základy ze všech okruhů, které se spirálovitě rozvíjejí ve 4. a 5. ročníku v předmětech Vlastivěda a Přírodověda. Součástí jsou vybrané okruhy ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a Etická výchova.

Přírodověda

Součástí tohoto předmětu jsou vybrané oblasti vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, Etická výchova a Finanční gramotnost. Připravuje základy pro vzdělávací oblast Člověk a společnost a Člověk a příroda (vzdělávací oblasti 2. stupně ZŠ).

Vlastivěda

Tento předmět skýtá dostatek prostoru pro zařazení většího počtu průřezových témat.

Hudební výchova

Časová dotace předmětu je v každém ročníku 1 hodina týdně. Tento předmět lze spojit s vyučováním předmětu Výtvarná výchova jako výuka v bloku.

Tělesná výchova

Součástí tohoto předmětu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví. V tomto předmětu je zařazeno učivo z oblasti Ochrana člověka za mimořádných situací.

Učební plán – průřezová témata

Environmentální výchova

ZEMĚ NÁŠ DOMOV! MYSLI GLOBÁLNĚ – KONEJ LOKÁLNĚ!

Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše – od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za své jednání i jednání společnosti. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských; hledisek časových i prostorových.

V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a podporuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince.

Zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí; postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získání obnovitelných zdrojů surovin a energie.

Školní plán EVVO je samostatný dokument, který je součástí Organizačního řádu školy.

Cílové zaměření

 • Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí.

 • Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování.

 • Přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa.

 • Umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí.

 • Poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí.

 • Napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí, seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.

 • Učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů.

 • Učí komunikovat o problémech životního prostředí.

 • Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.

 • Vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody.

 • Přispívá k utváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí.

Tematické okruhy

 • Ekosystémy – les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, lidské sídlo, kulturní krajina.

 • Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje.

 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a ŽP, ekologické zemědělství, doprava a ŽP, průmysl a ŽP, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, programy zaměřené k růstu ekologického vědomí.

 • Vztah člověka k prostředí – obec (přírodní zdroje, příroda a kultura obce a její ochrana, životní styl, aktuální místní ekologické problémy, prostředí a zdraví, principy udržitelnosti rozvoje.

Mediální výchova

Průřezové téma Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Stávají se důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jednotlivce i společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec.

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti – schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost.

Cílové zaměření

 • Přispívá ke schopnosti úspěšně se zapojit do mediální komunikace.

 • Rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům.

 • Využívá potenciál médií jako zdroje informací i zábavy.

 • Umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích.

 • Vytváří představu o roli médií v každodenním životě.

 • Rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejných vystoupeních.

 • Přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci (redakční kolektiv).

Tematické okruhy

Receptivní činnosti

 • Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavních prvků ve sděleních od informativních a společensky významných, chápání podstaty mediálního sdělení.

 • Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich funkce; hlavní rysy reprezentativnosti, identifikace společensky významných hodnot v textu, opakované užívání prostředků ve zpravodajství, reklamě i zábavě.

 • Stavba mediálních sdělení – pravidelnost v uspořádání mediovaných sdělení, pozitivní postupy při sdělování, srovnávání titulních stran různých deníků, skladba sdělení v časopisech pro děti.

 • Vnímání autora mediálních sdělení – identifikovatelnost postojů a názorů autora sdělení, výrazové prostředky, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a významu zprávy.

 • Fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti, jejich vliv na každodenní život, financování médií, současné a historické perspektivy, vliv médií na režim dne žáků, role médií v politickém životě, vliv na kulturu.

Produktivní činnosti

 • Tvorba mediálního sdělení – uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení, školní časopis; rozhlas a televize, internet.

 • Práce v realizačním týmu – utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin, spolupráce v týmu – redakci; stanovení si cíle, harmonogram práce, delegování úkolů a odpovědnosti; pravidelnost mediální produkce.

Multikulturní výchova

ŽIJEME SPOLU!

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování sociokulturních rozmanitostí. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního i kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit.

Výběr tematických okruhů při zařazování do výuky vždy vychází z aktuální situace ve škole, reflektuje na dění v místě školy a současnou situaci ve společnosti.

Cílové zaměření

 • Poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti.

 • Rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých.

 • Učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých.

 • Učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazená jiné.

 • Rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

 • Rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie.

 • Učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání.

 • Poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.

 • Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu.

 • Napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou.

 • Stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnosti jako zdroj obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu.

 • Pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s principy života v demokratické společnosti.

 • Vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu.

 • Učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám.

Tematické okruhy

 • Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; respektování zvláštností různých etnik žijících v místě školy; základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě.

 • Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnosti; důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy.

 • Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznání a důvody vzniku.

 • Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.

 • Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení se dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty.

Osobnostní a sociální výchova

OSOBNOST!

Toto téma v sobě zahrnuje formativní prvky, je praktické a má každodenní využití v běžném životě, jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti, pomáhat hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.

Specifikou je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím i běžné situace každodenního života.

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova prolíná většinou vyučovacích předmětů.

Všechny tematické okruhy se uskutečňují prakticky, formou her, cvičení, modelových situací a dialogů.

Cílové zaměření

 • Vede k porozumění sobě samému a druhým.

 • Napomáhá k zvládání vlastního chování.

 • Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni.

 • Rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace.

 • Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci.

 • Umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení konfliktů.

 • Formuje studijní dovednosti.

 • Podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny.

 • Pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě a druhým lidem.

 • Vede k uvědomování si hodnot spolupráce a pomoci; různosti názorů a přístupů k řešení problémů.

 • Přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování.

 • Napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování.

Tematické okruhy

Osobnostní rozvoj

 • Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium.

 • Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí.

 • Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení.

 • Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací; hledání pomoci při potížích.

 • Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti „dotahovat“ nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích.

Sociální rozvoj

 • Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí.

 • Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy; empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše třída.

 • Komunikace – řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbálního i neverbálního; komunikační dovednosti (rétorika); komunikace v různých situacích (vedení dialogu, informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, žádost, atd); efektivní strategie; asertivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci.

 • Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu, dovednost odstoupit od svého vlastního nápadu), pozitivní myšlení; rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence.

Morální rozvoj

 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska mezilidských vztahů; zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci.

 • Hodnoty, postoje, praktická etika – analýza vlastních i cizích postojů a hodnot, jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd.; prosociální chování (člověk nečeká protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne.

Výchova demokratického člověka

DEMOKRACIE!

Průřezové téma Výchova demokratického občana představuje soubor hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a porozumění demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.

Průřezové téma ke své realizaci využívá nejen tematické okruhy, ale i zkušenosti žáků a celkové klima školy. Toto průřezové téma má velmi blízko ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (lidská a občanská práva, demokratické řízení a rozhodování, vztah k domovu a vlasti.

Cílové zaměření

 • Vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod.

 • Vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů.

 • Posiluje vlastní vědomí odpovědnosti za rozhodnutí třídy.

 • Rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti.

 • Prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování.

 • Vede ke kritickému myšlení, k otevřenému postoji v životě.

 • Vychovává k úctě k zákonu.

 • Rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku.

 • Vede k utváření hodnot – spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance.

 • Učí sebeúctě a sebedůvěře.

 • Motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším.

 • Vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností.

 • Učí schopnosti kompromisu.

Tematické okruhy

 • Občanská společnost a škola – škola je model otevřeného partnerství a demokratického společenství; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci.

 • Občan, občanská společnost a stát – základní principy a hodnoty demokratického státu; principy soužití s minoritami, respekt k odlišným identitám; Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občanů.

 • Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy, demokratické volby, obec jako základní jednotka samosprávy státu, společenské organizace.

 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka; význam Ústavy.

Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech

EVROPA V GLOBÁLU!

Příležitost realizace tohoto průřezového tématu poskytuje hned několik vzdělávacích oblastí. Člověk a jeho svět (využívají se zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí); Jazyk a jazyková komunikace (nezastupitelný nástroj učení a zpracovávání informací a dorozumívání); Umění a kultura (porozumění evropským kulturám a jejich vztah k evropské a světové kultuře); Člověk a zdraví ( orientuje žáky v globálních problémech souvisejících se zdravím, zájem žáků o sport – olympijská idea).

Cílové zaměření

 • Rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy.

 • Vliv kulturních, ideologických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich souvislostech.

 • Pochopení struktury a funkce mezinárodních a nevládních organizací, kontrola dodržování lidských práv a svobod.

 • Nacházet společné znaky a odlišnosti evropských kultur.

 • Rozšiřuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí.

 • Pochopení významu Evropské unie.

 • Pomáhá překonávat stereotypy a předsudky.

 • Možnost volby životních perspektiv v evropské a mezinárodní dimenzi.

 • Utváří pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti, k tradičním evropským hodnotám.

 • Osvojování principů chování evropského občana.

Tematické okruhy

 • Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé, život dětí v jiných zemích; zvyky a tradice v Evropě.

 • Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa, evropské krajiny; státní a evropské symboly; s tyl života Evropanů, vzdělávání v Evropě.

 • Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; instituce Evropské unie a jejich fungování; co Evropu spojuje a rozděluje; mezinárodní instituce

Jazyková škola B-English Mateřská škola B-English